All Posts By

Wetswinkel Nijmegen

Aansprakelijkheid vaccins

By | Nieuws | No Comments
Inmiddels is het Rijksvaccinatieprogramma al een paar maanden volop bezig, maar toch zit men nog met vragen waarop geen zekere antwoorden te geven zijn. Is het coronavaccin wel veilig? Wat als er op de lange termijn nadelige bijwerkingen zijn? Wat betreft deze laatste vraag kan Wetswinkel Nijmegen meer inzicht bieden over de aansprakelijkheid bij gebrekkige vaccins.
Net als in elke andere letselschadezaak zijn soms meerdere partijen aan te spreken. Zo kan de producent (farmaceut) van het vaccin aansprakelijk zijn, maar ook de arts als de vaccinatie door medisch onzorgvuldig handelen onjuist wordt gegeven. Daarnaast kan de staat, die het vaccin als ‘veilig’ beschouwt, aansprakelijk zijn. Op EU-niveau zijn zelfs afspraken gemaakt over het overnemen van schadeclaims die in eerste instantie aan farmaceuten toekomen.
Wat betreft de farmaceut kan deze aansprakelijk worden gesteld indien het vaccin een ‘gebrek’ in juridische zin bezit. Het vaccin biedt dan niet de veiligheid die men daarvan mocht verwachten. Hierbij wordt gelet op verschillende omstandigheden, zoals de presentatie van het coronavaccin. Het enkele feit dat het vaccin bijwerkingen heeft, is voor aansprakelijkheid echter onvoldoende.
Daartegenover staat dat de farmaceut gehouden is om goed onderzoek te verrichten naar eventuele bijwerkingen van het vaccin. Het is niet ondenkbaar dat het vaccin een onvoorziene bijwerking zal hebben, gelet op de druk om zo snel mogelijk een werkend vaccin op de markt te brengen. Als deze bijwerking ontdekt had kunnen worden via een “normaal” ontwikkelingstraject, kan de farmaceut aansprakelijk gesteld worden.
Anderzijds zijn de beste professionals ter wereld wat betreft vaccinontwikkeling betrokken, waardoor de kans groot is dat het gebrek ten tijde van de marktintroductie van het vaccin nog niet bekend was en ook niet kon zijn. In dit geval kan de farmaceut niet aansprakelijk worden gesteld.
Het is dus goed mogelijk dat de farmaceut zich kan verdedigen op grond van de meest recente wetenschap volgens welke het onmogelijk was om de bijwerking te ontdekken. Maar wanneer de farmaceut nalatig is geweest op het gebied van onderzoek naar bijwerkingen, zal het gebrek van het vaccin hem in principe wel toe te rekenen zijn.

Motie van wantrouwen en afkeuring

By | Nieuws | No Comments
Wie vorige week de kranten gelezen heeft of de televisie heeft aangezet kan het niet zijn ontgaan; ons demissionair premier Mark Rutte is in het nauw gedreven. Naar aanleiding van het verkennersfiasco van Ollongren en Jorritsma gingen de ogen al snel richting Rutte in de Omtzigt-affaire. De door Kaag en Hoekstra ingediende motie van afkeuring werd aangenomen, de door Wilders ingediende motie van wantrouwen niet. Wat deze twee moties precies inhouden en de mogelijke effecten hiervan wordt hieronder nader uitgelegd.
Als een kamerlid flinke kritiek heeft op een bewindspersoon of het gehele kabinet, dan kan hij twee soorten moties indienen: de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. De motie van afkeuring is de mildere versie waarin het beleid van een bewindspersoon of het kabinet wordt veroordeeld. De ernst van de kritiek kan dan al een reden zijn voor een ontslagaanvraag, maar de motie heeft geen bindende kracht. Een nog mildere vorm van een motie van afkeuring is de motie van treurnis.
De meest ingrijpende vorm is de motie van wantrouwen. Hierin wordt beoordeeld of de Kamerleden nog wel vertrouwen hebben in een bewindspersoon of het kabinet. Het gevolg is dat de bewindspersoon of het kabinet de formele verplichting heeft om de functie neer te leggen.
In het Nederlandse staatsbestel bestaat geen motie van vertrouwen. Hierdoor geldt dat, tenzij het tegendeel is gebleken, een bewindspersoon of het kabinet het vertrouwen van de Kamer heeft. Wil een Kamerlid het tegendeel bewijzen, dan dient hij dit te bewerkstelligen door een bovengenoemde motie schriftelijk in te dienen. Elk kamerlid heeft de mogelijkheid om een motie in te dienen indien hij de steun heeft van tenminste vijf Kamerleden.
Desalniettemin blijkt het onderscheid in de praktijk toch niet altijd helder; vaak wordt een motie van afkeuring gezien als een motie van wantrouwen. Wat echter het grootste verschil is, kan mooi aan de hand van de huidige situatie worden aangetoond. De motie van afkeuring is namelijk met zestien van de zeventien partijen in de Kamer aangenomen. Veelal het gevolg in de praktijk is dat de bewindspersoon of het kabinet aftreedt, maar de beslissing daartoe is aan de bewindspersoon of het kabinet zelf. Rutte had derhalve zelf de keuze en besloot om te blijven. Zou de ingediende motie van wantrouwen aangenomen zijn, dan zou Rutte verplicht zijn ontslag moeten indienen. Beide moties zijn dus een klap in zijn gezicht, maar de ene net wat harder dan de ander.

De kabinetsformatie onder de loep

By | Nieuws | No Comments
Het is inmiddels al een week na de Tweede Kamerverkiezingen, waarmee het proces van de kabinetsformatie is opgestart. De kabinetsformatie is een zeer ingewikkeld proces met een nogal vreemde taakverdeling. Hoe zit het nu precies met die verkenners, informateurs en formateurs en de rol die zij spelen bij het vormen van het nieuwe kabinet?
Vroeger had de koning een belangrijke rol bij de kabinetsformatie. Hij won advies in bij de fractievoorzitters van beide kamers en de vicepresident van de Raad van State. Op basis van dit advies wees hij een informateur aan. Deze informateur bracht vervolgens verslag uit bij de koning, die hierop een formateur aanwees. Door de jaren heen is de koning steeds meer buiten de politiek geplaatst, en is zijn rol vervangen door de zogeheten verkenner, die net als de informateur en formateur tegenwoordig door de Tweede Kamer wordt aangesteld.
De informateur onderzoekt de mogelijkheden omtrent de coalitievorming én onderhandelt bovendien over het regeerakkoord. Vroeger was het de formateur die over het regeerakkoord onderhandelde. Toen het de gewoonte werd dat de formateur tevens de toekomstige minister-president zou worden bleek dit echter politiek onwenselijk. De kersverse minister-president zou immers een modderfiguur slaan als hij er niet in zou slagen om een regeerakkoord neer te zetten. Daarom is deze gevoelige taak overgeheveld naar de informateur, en heeft de formateur slechts de taak om uiteindelijk het kabinet daadwerkelijk te vormen. Hij onderhandelt over de verdeling van de posities van ministers en staatssecretarissen tussen de coalitiepartijen en welke personen binnen deze partijen die functies gaan vervullen. De formateur accepteert zijn taak pas formeel als hij hierin al is geslaagd, waardoor hij in feite niet kan mislukken en zijn politieke imago veilig blijft.
Als de formatie is geslaagd resteert alleen nog de benoeming van  het nieuwe kabinet. Opmerkelijk hieraan is dat voor de benoeming van een minister de handtekening van zowel de koning als de minister-president vereist is, terwijl die laatste op dat moment zelf nog niet benoemd is. De minister-president moet dus zichzelf benoemen!
Dit alles laat zien dat de kabinetsformatie naast een politieke hersenkraker ook een op zijn zachtst gezegd merkwaardige juridische constructie is binnen ons staatsrecht.

Een nieuw jaar, een nieuw begin

By | Nieuws | No Comments

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Zoals voor de life-changers onder ons 1 januari de magische datum is der verandering op het gebied van sport en gezondheid, is 1 januari het moment der verandering voor de jurist. Per 1 januari treden er namelijk nieuwe wetten in werking.

Neem bijvoorbeeld de Brexit. Het is immers zo dat vanaf 1 januari nieuwe regels gelden omtrent het reizen en het importeren/exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.

Tevens treedt de Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak in werking, waardoor een aantal rechtbanken onderling elkaars zittingslocaties kunnen gebruiken. Indien u naar een rechtbank toe gaat moet u wellicht langer reizen, maar zal uw zaak sneller aan de beurt zijn.

Logischerwijs zijn er ook veranderingen in de belastingwetgeving. Dit jaar gaat namelijk het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting omlaag van 37,35% naar 37,1 %.

Bovendien zal in 2021 ook vliegbelasting worden ingevoerd, waardoor per ticket €7,85 extra belasting moet worden betaald.

De wetgever heeft ook de tijdelijke wet COVID-19 SZW geïntroduceerd. Voor bedrijven die hard geraakt zijn door de coronacrisis en van wie het faillissement door schuldeisers is aangevraagd bestaat er nu een mogelijkheid om bij de rechter een betalingsuitstel te verzoeken. Daarnaast is ook enige troost aangeboden voor huurders die relatief veel huur betalen. Indien u minder bent gaan verdienen terwijl u al in een bepaalde woning woonde, dan kunt u in sommige gevallen een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Natuurlijk is er nog veel meer wet- en regelgeving geïntroduceerd in 2021. Wetswinkel Nijmegen is daarom helemaal op de hoogte van de laatste nieuwtjes op juridische gebied. Bent u benieuwd of er nog wijzigingen zijn die u raken, dan bent u van harte welkom om (online) bij ons langs te komen!

Gelderland in strijd tegen Corona

By | Nieuws | One Comment

Afgelopen weken gaat Nederland gebukt onder het zeer besmettelijke coronavirus. Premier Rutte houdt het volk geïnformeerd via wekelijkse persconferenties. In een van deze persconferenties is aangekondigd dat lokale overheden verruiming van bevoegdheden krijgen met als doel de bestrijding tegen nieuwe besmettingen.

Een van deze regio’s is de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, onder leiding van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. De Nijmeegse burgemeester ziet met de noodverordening van regio Gelderland-Zuid er op toe dat het maatregelenpakket van het kabinet wordt nageleefd.
Op grond van de wet (artikel 176 Gemeentewet) is het mogelijk om een noodverordening af te kondigen voor een specifieke tijd en plaats binnen een gemeente of regio. In de noodverordening van de regio Gelderland-Zuid vallen een aantal zaken op. Er geldt een samenscholingsverbod. Dat houdt in dat men niet met meer dan drie personen tegelijk over straat mag wanneer men niet tot hetzelfde huishouden behoort. Vooralsnog geldt de anderhalve meter afstand wanneer men zich buiten begeeft, met uitzondering van een gezamenlijk huishouden. Ook als je dicht bij onbekende mensen loopt, kan je beboet worden. Dit verbod geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Ook binnenshuis geldt de anderhalve meter afstand voor bezoek, waar een limiet geldt van maximaal drie bezoekers.

De burgemeesters binnen de Veiligheidsregio zijn bevoegd om indien nodig openbare plekken te sluiten, vanwege drukte of het niet naleven van de maatregelen. Denk hier aan parken, bossen, pleinen en de Waalkade.

Je werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen: wat nu?

By | Nieuws | No Comments

Wanneer u en uw werkgever niet meer door één deur kunnen, kan uw werkgever er voor kiezen om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Wanneer niet u, maar uw werkgever, het initiatief neemt tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan dit op twee manieren, namelijk via ontslag en via een vaststellingsovereenkomst.

De regels voor ontslag zijn in de wet geregeld, en zijn vrij streng. Wanneer u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft, kan uw werkgever u alleen ontslaan wanneer er sprake is van een ontslaggrond die in de wet is genoemd. In alle gevallen kan de werkgever u niet zomaar ontslaan, maar moet hij hier eerst toestemming voor vragen bij het UWV of bij de kantonrechter.

Aangezien deze ontslagprocedures vrij strikt zijn, kiezen werkgevers er dan ook vaak liever voor om de arbeidsovereenkomst in overleg met u te beëindigen nu dat procedure makkelijker en sneller maakt. Dit kan voordelig zijn voor u als werknemer: u heeft dan immers een onderhandelingspositie, die u bij een ontslagprocedure niet hebt. Er zal dan een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Hierin zijn allerlei afspraken opgenomen omtrent het einde van de arbeidsovereenkomst, zoals een eindafrekening van onder andere niet-opgenomen vakantie uren of opgebouwd vakantiegeld.

Door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst eindigt niet alleen uw dienstverband, het kan ook invloed hebben op uw WW-uitkering. Zo zal u bijvoorbeeld geen recht hebben op een WW-uitkering indien u het initiatief hebt genomen tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Ook kan de overeenkomst van invloed zijn op de termijn waarop uw WW gaat lopen. Lees daarom in de vaststellingsovereenkomst bij wie het initiatief voor het ontslag ligt en wat de reden is. Laat er bij voorkeur iemand met een juridische achtergrond naar kijken om te zorgen dat u niet benadeeld wordt. Voor een vaststellingsovereenkomst geldt altijd dat u een bedenktijd heeft van 2 weken na het ondertekenen van de overeenkomst. In deze periode mag u zonder opgave van reden de vaststellingsovereenkomst schriftelijk ontbinden. Mocht u zelf in een dergelijke situatie zitten en gratis juridisch advies willen ontvangen. Schroom dan niet om bij ons langs te komen. De medewerkers van Wetswinkel Nijmegen helpen u graag!

Wat zijn je rechten als je vlucht wordt geannuleerd?

By | Nieuws | No Comments

Tussen de zomerse temperaturen, ijsjes en ongeplande barbecues door zijn geannuleerde afspraken een minder prettig gegeven. Bij een uitgevallen trein kennen we onze rechten: een gratis croissantje bij de kiosk met een goede kop koffie lost het probleem op. Maar wat zijn onze rechten als onze vlucht naar een pittoresk vakantieoord wordt geannuleerd? Menig van ons hebben weleens deze situatie meegemaakt. Betekent dit nu dat u spreekwoordelijk de boot heeft gemist?

Als passagier heb je recht op vergoeding bij een geannuleerde vlucht. Let hierbij wel op dat er aanvullende eisen gelden voor de compensatieregels. Deze zijn vastgelegd in EU-verordening 261/2004. De hoogte van deze vergoeding zal doorgaans tussen de €125,- en €600,- per vliegticket liggen. In principe komt u in aanmerking voor deze vergoeding. Bent u echter 14 dagen voor de vlucht op de hoogte gesteld van de annulering, via een andere route gereisd zonder veel tijdsverlies of is er sprake van overmacht, dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. Afhankelijk van de omstandigheden heeft u recht op opvang en bijstand in de vorm van een drankje, maaltijd of overnachting. Bij annulering moet de luchtvaartmaatschappij u de keuze bieden tussen terugreizen via een andere route naar uw eindbestemming tegen dezelfde voorwaarden of terugbetaling van uw vliegticket binnen zeven dagen.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de vliegafstand en de duur van de vertraging die u oploopt. De luchtvaartmaatschappij is verplicht deze vergoeding aan u uitkeren. Laat u dus niet van de wijs brengen. Mocht u nu toch juridische problemen ondervinden en wilt u gratis juridisch advies? Schroom dan niet om bij ons langs te komen! De medewerkers van Wetswinkel Nijmegen helpen u graag!

Hoe zit het met je ziekenkostenverzekering op reis?

By | Nieuws | No Comments

Iedere zomer gaan miljoenen Nederlanders op vakantie naar het buitenland. Een ongeluk zit in een klein hoekje, en dat geldt helaas niet alleen in Nederland. Veel Nederlanders moeten tijdens hun vakantie een bezoek brengen aan het ziekenhuis, bijvoorbeeld omdat ze een ongeluk hebben gehad. Dat is extra vervelend, omdat het buitenlandse ziekenhuis de kosten in principe verhaalt op de patiënt en niet, zoals in Nederland gebruikelijk is, op zijn of haar ziektekostenverzekeraar.

Dat betekent echter niet dat de desbetreffende zorgverzekeraar niets hoeft te betalen. Met de basisverzekering bent u namelijk wereldwijd (tot een bepaald bedrag) verzekerd tegen spoedeisende zorgkosten. Wel dient u in principe altijd uw eigen risico te betalen. Onder spoedeisende zorgkosten vallen de kosten voor behandeling of medicatie, waarmee niet gewacht kan worden tot u terug bent in Nederland.

Het is belangrijk om op te merken dat de basisverzekering kosten vergoedt tot het bedrag dat in Nederland gebruikelijk is voor de betreffende behandeling of medicatie. Dit kan ertoe leiden dat u ondanks de basisverzekering toch met hoge zorgkosten geconfronteerd wordt. In sommige landen gelden namelijk aanzienlijk hogere tarieven dan in Nederland. Bent u aanvullend verzekerd of hebt u een reisverzekering, dan kunt u dat resterende bedrag (het deel van de zorgkosten dat niet vergoedt wordt uit de basisverzekering) daarmee alsnog vergoedt krijgen, afhankelijk van uw polis.

Incassobureau’s teruggefloten door ACM

By | Nieuws | No Comments

Voor veel mensen klinkt het helaas bekend in de oren: een brief van een incassobureau tussen de post. Deze bureaus worden ingeschakeld om betaling van openstaande schulden af te dwingen.

Pas geleden heeft de ACM, die in de gaten houdt of bedrijven consumenten wel netjes behandelen, een incassobureau een waarschuwing gegeven. Mensen mogen niet op een agressieve manier onder druk worden gezet en ook moet iedereen ten minste 5 werkdagen de tijd krijgen om te betalen. De ACM zou, als het bureau zich hier niet aan houdt, uiteindelijk zelfs een boete op kunnen leggen.

Krijgt u ook te maken met een incassobureau? Weet dan dat deze bedrijfjes niet zomaar alles mogen doen om u te laten betalen. Zo mogen ze u bijvoorbeeld niet bestoken met telefoontjes of mails.
Heeft u last van een incassobureau of heeft u een ander juridisch probleem? Kom dan gerust langs op spreekuur bij Wetswinkel Nijmegen!

Bron: https://nos.nl/artikel/2276758-acm-tikt-incassobureau-op-de-vingers-om-agressieve-werkwijze.html?fbclid=IwAR1wBFOia8wATlG3jcfVWoM4heeUgE0_tGOOIka3FZxZw9dG23js17J1eHA

Ongewenste aankopen

By | Nieuws | No Comments

Het zal u maar gebeuren: op uw Facebook-tijdlijn verschijnt een advertentie voor een crème. Uit nieuwsgierigheid besluit u vervolgens om op de advertentie te klikken. Enkele weken later ontvangt u een pakketje thuis, met daarin een tube van die crème én een factuur van €50,- die u binnen twee weken dient te betalen. U begrijpt er helemaal niets van, aangezien u nooit iets besteld heeft en ook niet uw adresgegevens heeft ingevuld. Wat zijn in zo’n situatie uw rechten en plichten?

Voor sommige bedrijven is het ongevraagd toesturen van producten een manier om klanten te werven. Veel mensen zullen immers, om problemen te voorkomen, de rekening betalen. Dat hoeft echter niet. Sterker nog, artikel 7:7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat u in zo’n geval het product kosteloos mag houden. U hoeft er dan niet bang voor te zijn dat de verkoper verdere juridische stappen tegen u zal kunnen ondernemen. Daarvoor moet het bedrijf namelijk kunnen bewijzen dat u met hen een koopovereenkomst hebt gesloten. Het enkele klikken op een advertentie is onvoldoende om een koopovereenkomst te sluiten.

Heeft u zelf iets vergelijkbaars meegemaakt en twijfelt u of u het product mag houden? Of heeft u een andere juridische vraag? Kom dan gerust eens langs op ons spreekuur of stuur ons een bericht via Facebook. De medewerkers van Wetswinkel Nijmegen staan dan voor u klaar