Monthly Archives

november 2021

Betere bescherming voor consumenten tegen onrechtmatige online handelspraktijken

By | Nieuws, Nieuws

Consumenten worden vandaag de dag nog steeds veel geconfronteerd met misleidende en onrechtmatige handelingen. Zowel de Europese Unie als de nationale overheid hebben ingezien dat betere bescherming ernstig nodig is, mede gezien de toenemende digitale kundigheid. Alle Europese consumenten moeten dan ook uiterlijk eind mei 2022 worden beschermd op dezelfde manier. Het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming is een resultaat van de Europese Richtlijn modernisering consumentenbescherming, welke zal worden omgezet in ons nationale recht. Er komt onder meer een verbod op het plaatsen van valse consumentenbeoordelingen bij webshops en andere digitale platforms. Voordat deze consumenten een recensie mogen plaatsen, moeten zij eerst worden gecontroleerd op echtheid. Bovendien moet online duidelijk worden vermeld wie verantwoordelijk is voor levering en afhandeling van retourpakketjes. Op deze manier is het voor de consument duidelijk bij wie hij of zij moet zijn bij eventuele problemen. Luisteren partijen niet naar de regels zoals deze in het wetsvoorstel staan, dan volgen vergaande sancties. Hierbij kunt u denken aan een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete of een zelfstandige last. Dit houdt de bevoegdheid in om aan een burger of onderneming de verplichting op te leggen om bepaalde handelingen te verrichten waarmee wettelijke voorschriften worden nageleefd. Het doel van voormelde sancties is om partijen af te schrikken van het online handelen op onrechtmatige wijze.   

 

Heeft u als consumenten zelf te maken met onrechtmatige online handelspraktijk of heeft u een ander probleem? Bij Wetswinkel Nijmegen voorzien wij u graag van kosteloos juridisch advies!  

Administratiekosten huurcontract

By | Nieuws, Nieuws

Afgelopen zomer heeft de Hoge Raad zogenaamde “prejudiciële vragen” beantwoord over de vraag of zogenaamde administratie-/contractkosten in een huurovereenkomst mogen worden opgenomen. Deze kosten worden meestal door de verhuurder gevorderd bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. In de wet staat dat er geen kosten in rekening mogen worden gebracht die voor een van de partijen een niet redelijk voordeel opleveren. De Hoge Raad boog zich over de vraag of deze administratiekosten, die in veel huurovereenkomsten te vinden zijn, een niet redelijk voordeel voor de verhuurder opleveren. Hij concludeerde daarbij dat er gekeken moet worden naar het voordeel dat de huurder krijgt tegenover de kosten die door de verhuurder in rekening worden gebracht. Daarnaast mogen verhuurders geen kosten in rekening brengen die behoren tot een “normale woningexploitatie”. De argumentatie daarachter is dat de huurder niet voor iets hoeft te betalen waar hij normaliter ook recht op zou hebben. Wanneer er geen sprake is van bijzondere omstandigheden kan er aangenomen worden dat de administratiekosten een niet redelijk voordeel opleveren voor de verhuurder. Hierdoor is het in veel gevallen niet toegestaan om administratie-/contractkosten op te nemen in de huurovereenkomst en bent u dus ook niet verplicht deze te betalen.  

Heeft u zelf een probleem met uw huurovereenkomst of heeft u een ander juridisch probleem? Bij Wetswinkel Nijmegen voorzien wij u graag van kosteloos juridisch advies!  

Het verkameringsbeleid gaat op de schop

By | Berichten

Nijmegen staat bekend als een echte studentenstad. Naast een gezellige en jeugdige sfeer brengt dit echter ook minder wenselijke gevolgen met zich mee. Zo kan het ‘verkameren’ van woningen tot overlast voor buurtbewoners zorgen en draagt het bij aan het tekort aan starterswoningen. Om deze redenen hanteerde de gemeente eerst een strikt verkameringsbeleid middels een vergunningplicht, gebaseerd op de Woonruimteverordening.  

Deze constructie bleek echter op juridisch drijfzand te zijn gebouwd en afgelopen juni zette de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dan ook een streep door het gevoerde beleid voor wat betreft duurdere woonsegmenten. Om het hierdoor ontstane lek in de regelgeving te dichten en een wildgroei aan kamerverhuur te voorkomen heeft de gemeente een nieuw facetbestemmingsplan opgesteld om wederom alle verkameringen vergunningplichtig te maken.  

Dit bestemmingsplan ligt tot 17 november ter inzage; tot die datum kan iedereen zijn zienswijze hierover aan de gemeente kenbaar maken. Dit kan heel belangrijk zijn om te doen, omdat men anders de kans verliest om later bij de bestuursrechter in beroep te gaan tegen het uiteindelijke bestemmingsplan. De gemeente zal een zorgvuldige afweging moeten maken tussen de belangen van studenten, verhuurders, starters en omwonenden. Ook u kunt gewicht in de schaal leggen door voor 17 november uw mening te geven via www.nijmegen.nl (zoek op ‘bestemmingsplan’). 

 

Heeft u zelf te maken met een huurconflict of heeft u last van overlast in uw buurt? Bij Wetswinkel Nijmegen voorzien wij u graag van kosteloos juridisch advies!